Pas­to­ra­les Team

Bernd Mön­ke­bü­scher

Pfar­rer an St. Agnes und Lei­ter des Pastoral­verbund Hamm-Mit­te-Osten und des Pastoral­verbund Hamm-Mitte-Westen

Nor­den­wall 27
59065 Hamm

Tele­fon: +49 2381 4915401
Tele­fax: +49 2381 4915402

E‑Mail: moenkebuescher@katholisch-hamm.de

Inter­net: www.wegwort.de

Chris­toph Bittern

Pas­tor im Pastoral­verbund Hamm-Mitte-Westen

Lau­ren­ti­us­weg 4
59067 Hamm

Tele­fon: +49 2381 9876966

E‑Mail: bittern@katholisch-hamm.de

Chris­ti­an Schmidtke

Vikar im Pastoral­verbund Hamm-Mit­te-Wes­ten und im Pastoral­verbund Hamm-Mitte-Osten

An den Kir­chen 9
59077 Hamm

Tele­fon: +49 2381 4976140

E‑Mail: schmidtke@katholisch-hamm.de

Mar­tin Güttner

Stän­di­ger Dia­kon im Pastoral­verbund Hamm-Mitte-Westen

König­grät­zer Str. 42
59067 Hamm

Tele­fon: +49 2381 410275

E‑Mail: guettner@katholisch-hamm.de

Micha­el Sedelies

Stän­di­ger Dia­kon im Pastoral­verbund Hamm-Mitte-Westen

-
59067 Hamm

Tele­fon: +49 2381 2798038

E‑Mail: sedelies@katholisch-hamm.de

Hil­de­gard Goclik

Gemein­de­re­fe­ren­tin im Pastoral­verbund Hamm-Mitte-Westen

Lau­ren­ti­us­weg 4
59067 Hamm

Tele­fon: +49 2381 9876962

E‑Mail: goclik@katholisch-hamm.de

Sabi­ne Saurbier

Gemein­de­re­fe­ren­tin im Pastoral­verbund Hamm-Mitte-Westen

Lau­ren­ti­us­weg 4
59067 Hamm

Tele­fon: +49 2381 9876964

E‑Mail: saurbier@katholisch-hamm.de

Dani­el Scharf

Gemein­de­re­fe­rent im Pastoral­verbund Hamm-Mit­te-Osten und Pastoral­verbund Hamm-Mitte-Westen

Lau­ren­ti­us­weg 4
59067 Hamm

Tele­fon: +49 174 2123660 | +49 2381 9876961

E‑Mail: scharf@katholisch-hamm.de

Cari­na Bekemeier

Pas­to­ral­as­sis­ten­tin im Pastoral­verbund Hamm-Mit­te-Osten und Pastoral­verbund Hamm-Mitte-Westen

Nor­den­wall 27
59065 Hamm

Tele­fon: +49 2381 4915407

E‑Mail: bekemeier@katholisch-hamm.de